španělština zdarma

Abeceda a výslovnost

STARTER Vydáno dne 20.03.2012

Kolik písmen má španělská abeceda a jak se vyslovují?

Španělská abeceda má v podstatě stejná písmena jako my. Nemá háčky ani čárky. Některá písmena se ale čtou jinak než u nás.

<center>ABECE­DARIO</center>
A B C D E F G
a be ce de e efe ge
/a/ /βe/ /θe/ /de/ /e/ /efe/ /xe/
H I J K L M N
hache i (latina) jota ka ele eme ene
/atʃe/ /i/ /xota/ /ka/ /ele/ /eme/ /ene/
Ñ O P Q R S T
eñe o pe cu ere ese te
/eŋe/ /o/ /pe/ /ku/ /ere/ /ese/ /te/
U V W X Y Z  
u uve uve doble equis i griega/ye zeta
/u/ /uβe/ /uβe doβle/ /ekis/ /ʎe/ /θeta/
 
<h3>CH</h3> <h3>LL</h3>
che elle
/tʃe/ /eʎe/

Tato dvě “písmena” byla za součást abecedy dříve považována. Nyní se jedná o spojení dvou znaků.

Výslovnost jednotlivých písmen abecedy si můžete poslechnout zde:

<h1> Samohlásky</h1>

<h2>A E I O U</h2>

Samohlásek je pět a jsou přibližně stejné jako v češtině.

<h1> Souhlásky</h1>

B *

Pokud stojí na začátku věty, celku či za M a N, vyslovuje se jako naše české B /b/

 • Alhambra /a'lambra/ , Barcelona /barθe'lona/

Jestliže stojí uprostřed slova či na jeho začátku ale uprostřed větného celku, pak výslovnost koliduje mezi B a V. Jako bychom chtěli vyslovit B ale nedovřeli ústa úplně. /β/

 • Cordóba /kor'ðoβa/ , Bilbao /bil'βao/
 

C *

Vyskytuje-li se před písmeny E a I, pak se vyslovuje přibližně jako anglické TH, ale jazyk vyplňuje prostor mezi zuby /θ/

 • Cáceres /'kaθeres/ , Galicia /ga'liθja/

Před písmeny A, O, U a souhlásami, dále na konci slova se vyslovujejako české K. /k/

 • Cádiz /'kaðiθ/ , Cartagena /karta'xena/

  D

*

Vyslovuje se jako české D, ale čím dále je od začátku slova, tím je redukovanější. /d/ → /ð/

 • Granada /gra'naða/ , Valladolid /baʎaðo'lið/ , Palma de Mallorca /'palma de ma'ʎorka/

Vyskytuje-li se před i (di), čte se tvrdě!

F *

Výslovnost tohoto písmena je shodná s českou. /f/

 • Tenerife /tene'rife/ , Formentera /formen'tera/

  G

*

Na konci slova, před souhláskou a A, O, U se vyslovuje jako české G. /g/

 • Granada /gra'naða/ , Aragón /ara'gon/ , Galicia /ga'liθja/ 

Před E a I se vyslovuje jako české CH. /x/

 • Cartagena /karta'xena/ , Gijón /xi'xon/

Zvláštní podmínky nastávají v těchto případech:

GUE a GUI se vyslovuje jako “GE” a “GI” /ge/ /gi/

 • Figueres /fi'geres/ , Guijuelo /gi'xwelo/

GÜE a GÜI se vyslovuje jako “GUE” a “GUI” /gue/ /gui/

 • Güell /'gueʎ/, Güiria /'gwirja/

  H

*

Písmeno H je ve španělštině němé a nevyslovuje se. /////

 • Huelva /we'lβa/ , Alhambra /a'lambra/

  J

*

J se vyslovuje jako české CH. /x/

 • Jaén /xa'en/ , La Rioja /la 'rjoxa/

  K

*

Vyslovuje se jako české. /k/

 • kumis /'kumis/, Kansas /'kansas/

  L

*

Vyslovuje se jako české. /l////

 • León /le'on/ , Salamanca /sala'manka/

  M

*

Vyslovuje se jako české. /m/

 • Madrid /mad'rɪð/ , Málaga /'malaga/

  N

*

Vyslovuje se jako české N.

 • Granada /gra'naða/ 7–1332148608-granada.mp3, León /le'on/ 7–1332147740-leon.mp3

Pokud stojí před B a V, vyslovuje se jako M. /n/ /m/

 • tranvía /tram'bia/, convención /komben'θjon/

  Výslovnost NI je tvrdá – “ny”

  Ñ

*

Vyslovuje se jako české Ň. /ŋ/

 • Logroño /lo'groŋo/ , Cataluña /kata'luŋa/

  P

*

Vyslovuje se jako české. /p/

 • Pamplona /pam'plona/ , Palma /palma/

  Q

*

Nalezneme ho pouze ve spojení s E: QUE a QUI, ve kterém se vyslovuje jako K. /ke/ /ki/

 • Querétaro /ke'retaro/, Quito /'kito/

  R

*

Jestliže je R na počátku slova či následuje po L, N, R a S, vyslovuje se mnohem výrazněji než české R, více kmitá. /r/

Následuje-li po jiných písmenech, apk je výslovnost naopak méně výraznější než v češtině. /r/

 • Ronda /'ronda/ , Navarra /na'βara/ , Almería /alme'rɪa/ 

  S

*

Vyslovuje se jako české, často je šišlavé. /s/

 • Sevilla /se'βiʎa/ , Salamanca /sala'manka/

  T

*

Vyslovuje se jako české. /t/

 • Toledo /to'leðo/, Tarragona /tara'gona/

Výslovnost měkého I je tvrdá! TI se vyslovuje “ty”

V *

Výslovnost je stejná jako u písmene B.

Pokud stojí na začátku věty, celku či před M a N vyslovuje se jako naše české B /b/

 • tranvía /tram'bia/, Valladolid /baʎaðo'lið/

Jestliže stojí uprostřed slova či na jeho začátku ale uprostřed větného celku, pak výslovnost koliduje mezi B a V. Jako bychom chtěli vyslovit B ale nedovřeli ústa úplně. /β/

 • Huelva /we'lβa/, Ávila /aβila/

  W

*

Vyskytuje se pouze v cizích slovech avýslovnost je stejná jako u české v. Může se vyslovovat i jako anglické W. /v/ /w/

 • wolfram /wol'fram/, wiski /'wiski/

  X

*

Vyslovuje se jako české X, někdy je redukováno až na S. /ks/s//

 • Guadix /gwa'ðiks/, texto /'teksto/ /'testo/

Ve stařších slovech se může vyslovovat jako české CH. /x/

 • Oaxaca /oa'xaka/, México /mexiko/

  Y

*

Samostatně či na konci slova se vyslovuje jako české I. /i/

 • Monterrey /monte'rei/, Castilla y León /kas'tiʎa i le'on/

Na počátku či uprostřed slova výslovnost koliduje mezi J a LL (jazyk se opírá o dolní řezáky a plochou hřbetu se tiskne k hornímu patru) /ʎ/

 • Yucatán /juka'tan/, Mayo /'majo/
 

Z *

Vyskytujese většinou před písmeny A, O a U a vyslovuje se přibližně jako anglické TH. Snažíme se vyslovit písmeno C a máme přitom jazyk mezi zuby. /θ/

 • Zaragoza /θara'goθa/, Cádiz /kaðiθ/ , Alzira /al'θira/

  CH

**

Dříve bylo součástí abecedy, nyní je považováno za spojení dvo písmen.Výslovnost je jako české Č //

 • Chihuahua /tʃi'wawa/, Machu Picchu /'matʃu 'piktʃu/

  LL

**

Dříve bylo považováno za písmeno abecedy, nyní se jená o spojení dvou písmen. Výslovnost koliduje mezi českým j, slovenským měkým l a hláskou, kdy se jazyk opírá o dolní řezáky a plochou hřbetu se tiskne k hornímu patru. /ʎ/

 • Lleida /'ʎejða/, Valladolid /baʎaðo'lið/ , Melilla /me'liʎa/
 

Vázání slov


Pokud známe pravidla výslovnosti, můžeme správně určovat i jejich změny. Nejvýznamnější rozdíl nastává u písmen B a V:

Je rozdíl mezi situací, kdy vyslovíme samostatně “veo” vidím a Barcelona

veo – /beo/
Barcelona – /barθe'lona/

 • obě písmena se nacházejí na počátku slova, výslovnost je tedy /b/.

Jak již bylo řečeno, tato písmena se vyslovují jako /β/, nacházejí-li se uprostřed slova či celku. To je situace, kdy se na sebe slová váží:

Veo Barcelona – /beoaβarθe'lona/ TTT *1

Výslovnost B ve slově Barcelona se změnilo, protože se nyní nachází uprostřed celku.

Podobná situace je třeba u písmene d:

de – /de/ TTT *2

Voy de Barcelona – /'boɪ ðe βarθe'lona/

Písmeno d se v předložce čte /d/, protože je v samostatném postavení. Jakmile je ale součástí celku a není na počátku, pak je jeho výslovnost oslabena, jako by d bylo uprostřed slova – /ð/

Překlad:
 1. Vidím Barcelonu
 2. z, od


Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Fonetická abeceda - přehled

Veškerá výslovnost, která je zde, na španělštině zdarma, zaznamenávána, je psaná dle mezinárodních norem. Jelikož se některé znaky značně liší od nám známých písmen nebo je nemůžeme odhadnout ani z anglického jazyka, je zde pro přehled tato tabulka.
STARTER

Abeceda a výslovnost

Španělština užívá latinku. Drtivá většina písmen je shodná s češtinou, objevuje se zde ovšem i několik vyjímek. Výslovnost není obtížná, jde jen o cvik. My se budeme soustředit na španělštinu vlastního Španělska. Jiné interdialekty, například z Mexika nebo Filipín nebo i z jihu Španělska – Andalusie, mají určité odlišnosti, ke kterým se později také dostaneme.

ALL LEVELS

Původ TILDE ~ nad písmenem N

V tomto krátkém článku se dozvíte, proč Španělé používají zrovna vlnovku, kde má tento znak svůj původ.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Abeceda a výslovnost 4 12100 Od misa1506 poslední příspěvek
před 9 lety