Abeceda a výslovnost

Vydáno dne 20.03.2012

Kolik písmen má španělská abeceda a jak se vyslovují?

Španělská abeceda má v podstatě stejná písmena jako my. Nemá háčky ani čárky. Některá písmena se ale čtou jinak než u nás.

ABECEDARIO
A B C D E F G
a be ce de e efe ge
/ * / / ** / / ** / / ** / / * / / *** / / ** /
H I J K L M N
hache i (latina) jota ka ele eme ene
/ **** / / * / / **** / / ** / / *** / / *** / / *** /
Ñ O P Q R S T
eñe o pe cu ere ese te
/ *** / / * / / ** / / ** / / *** / / *** / / ** /
U V W X Y Z  
u uve uve doble equis i griega/ye zeta
/ * / / *** / / *** ***** / / **** / / ** / / **** /
 

CH

LL

che elle
/ *** / / *** /

Tato dvě „písmena“ byla za součást abecedy dříve považována. Nyní se jedná o spojení dvou znaků.

Výslovnost jednotlivých písmen abecedy si můžete poslechnout zde:

Samohlásky

A E I O U

Samohlásek je pět a jsou přibližně stejné jako v češtině.

Souhlásky

B *

Pokud stojí na začátku věty, celku či za M a N, vyslovuje se jako naše české B / * /

Jestliže stojí uprostřed slova či na jeho začátku ale uprostřed větného celku, pak výslovnost koliduje mezi B a V. Jako bychom chtěli vyslovit B ale nedovřeli ústa úplně. / * /

 

C *

Vyskytuje-li se před písmeny E a I, pak se vyslovuje přibližně jako anglické TH, ale jazyk vyplňuje prostor mezi zuby / * /

Před písmeny A, O, U a souhlásami, dále na konci slova se vyslovujejako české K. / * /

*

Vyslovuje se jako české D, ale čím dále je od začátku slova, tím je redukovanější. / * / → / * /

Vyskytuje-li se před i (di), čte se tvrdě!

F *

Výslovnost tohoto písmena je shodná s českou. / * /

*

Na konci slova, před souhláskou a A, O, U se vyslovuje jako české G. / * /

Před E a I se vyslovuje jako české CH. / * /

Zvláštní podmínky nastávají v těchto případech:

GUE a GUI se vyslovuje jako „GE“ a „GI“ / ** / / ** /

GÜE a GÜI se vyslovuje jako „GUE“ a „GUI“ / *** / / *** /

*

Písmeno H je ve španělštině němé a nevyslovuje se. /////

*

J se vyslovuje jako české CH. / * /

*

Vyslovuje se jako české. / * /

*

Vyslovuje se jako české. /l////

*

Vyslovuje se jako české. / * /

*

Vyslovuje se jako české N.

Pokud stojí před B a V, vyslovuje se jako M. / * / / * /

*

Vyslovuje se jako české Ň. / * /

*

Vyslovuje se jako české. / * /

*

Nalezneme ho pouze ve spojení s E: QUE a QUI, ve kterém se vyslovuje jako K. / ** / / ** /

*

Jestliže je R na počátku slova či následuje po L, N, R a S, vyslovuje se mnohem výrazněji než české R, více kmitá. / * /

Následuje-li po jiných písmenech, apk je výslovnost naopak méně výraznější než v češtině. / * /

*

Vyslovuje se jako české, často je šišlavé. / * /

*

Vyslovuje se jako české. / * /

Výslovnost měkého I je tvrdá! TI se vyslovuje „ty“

V *

Výslovnost je stejná jako u písmene B.

Pokud stojí na začátku věty, celku či před M a N vyslovuje se jako naše české B / * /

Jestliže stojí uprostřed slova či na jeho začátku ale uprostřed větného celku, pak výslovnost koliduje mezi B a V. Jako bychom chtěli vyslovit B ale nedovřeli ústa úplně. / * /

*

Vyskytuje se pouze v cizích slovech avýslovnost je stejná jako u české v. Může se vyslovovat i jako anglické W. / * / / * /

*

Vyslovuje se jako české X, někdy je redukováno až na S. / ** /s//

Ve stařších slovech se může vyslovovat jako české CH. / * /

*

Samostatně či na konci slova se vyslovuje jako české I. / * /

Na počátku či uprostřed slova výslovnost koliduje mezi J a LL (jazyk se opírá o dolní řezáky a plochou hřbetu se tiskne k hornímu patru) / * /

 

Z *

Vyskytujese většinou před písmeny A, O a U a vyslovuje se přibližně jako anglické TH. Snažíme se vyslovit písmeno C a máme přitom jazyk mezi zuby. / * /

**

Dříve bylo součástí abecedy, nyní je považováno za spojení dvo písmen.Výslovnost je jako české Č / ** /

**

Dříve bylo považováno za písmeno abecedy, nyní se jená o spojení dvou písmen. Výslovnost koliduje mezi českým j, slovenským měkým l a hláskou, kdy se jazyk opírá o dolní řezáky a plochou hřbetu se tiskne k hornímu patru. / * /

 

Vázání slov


Pokud známe pravidla výslovnosti, můžeme správně určovat i jejich změny. Nejvýznamnější rozdíl nastává u písmen B a V:

Je rozdíl mezi situací, kdy vyslovíme samostatně „veo“ vidím a Barcelona

veo – / *** /
Barcelona – / ********** /

Jak již bylo řečeno, tato písmena se vyslovují jako / * /, nacházejí-li se uprostřed slova či celku. To je situace, kdy se na sebe slová váží:

Veo Barcelona – / ************** / TTT

Výslovnost B ve slově Barcelona se změnilo, protože se nyní nachází uprostřed celku.

Podobná situace je třeba u písmene d:

de – / ** / TTT

Voy de Barcelona – / **** ** ********** /

Písmeno d se v předložce čte / * /, protože je v samostatném postavení. Jakmile je ale součástí celku a není na počátku, pak je jeho výslovnost oslabena, jako by d bylo uprostřed slova – / * /

Přepis bublinkové nápovědy: