španělština zdarma

Neosobní tvary sloves - gerundium

INTERMEDIATE Vydáno dne 17.07.2016

Dalším neosobním tvarem sloves je tzv. gerundium, které v češtině sice nemáme, můžeme ho nalézt ale v jiných jazycích, především z latiny vycházejících románských, ale mimo jiné například i v angličtině.Gerundium (Gerundio)

Gerundium plní ve španělštině mnohé funkce. Stejně jako u infinitivu, existují dva tvary – gerundium jednoduché, které popisuje současnost, souběžnost, bezprostřednost, zřídka také následnost s dějem věty, ke které se vztahuje, a gerundium složené, které popisuje předčasnost, ukončené a proběhlé události.

Do češtiny bývá překládáno nejčastěji vedlejší větou, méně často také větou souřadnou. Trend, kdy bylo gerundium překládáno přechodníkem, v současné češtině stále klesá, jako i využití přechodníků samotných.

Tvorba

Gerundium jednoduché se tvoří přidáním koncovek -ando (u sloves na -AR) a -iendo (slovesa na -ER a -IR) ke kořeni slova. Gerundium složené se tvoří z gerundia slovesa haber – HABIENDO a příčestí významového slovesa

Slovesná třída Jednoduché gerundium Složené gerundium
I. – AR -ANDO HABIENDO + příčestí
II. a III. -ER, -IR -IENDO HABIENDO + příčestí

hablar – hablando – habiendo hablado

comer – comiendo – habiendo comido

punir – puniendo – habiendo punido

charlar – charlando – habiendo charlado

partir – partiendo – habiendo partido

llover – lloviendo – habiendo llovido

Nutno poznamenat, že mnohá nepravidelná slovesa, potažmo slovesa se změnami kmenových samohlásek mají tyto změny promítnuté i do gerundia, např.: dormir – durmiendo – habiendo dormido

decir – diciendo – habiendo dicho

poder – pudiendo – habiendo podido

Slovesa, která mají kořen zakončena na samohlásku, mají koncovku -yendo:

leer – leyendo – habiendo leído

poseer – poseyendo – habiendo poseído

Funkce:

Gerundium slouží ke krácení vět

He visto el perro ladrando. TTT *1

Gerundium se užívá v tzv. průběhovém čase

Estoy leyendo este libro. TTT *2

Gerundium slouží jako příslovečné určení

Dijo que, hallándose sin acomodo, aceptaba lo que le ofrecían. TTT *3

Příklady:

Siempre me saluda lamentándose por el tiempo. TTT *4

Gerundium jednoduché popisuje souběžnost, čili muž pozdraví a hned si začíná stěžovat na počasí.

Habiendo leído el libro, compró un otro. TTT *5

Nejdříve dočetl tu knihu – proto gerundium složené – vyjadřuje předčasnost. Poté si šel koupit novou.

Saliendo yo, entraba tú. TTT *6

Současnost dějů – já jsem odcházel a v daný moment jsi ty přicházel.

La mujer está cantando. TTT *7

Jedná se o spojení s ESTAR, čili průběhový čas, děj,který se odehrává v tuto chvíli. Žena zpívá právě nyní.

El señor ya está cenando en su casa. TTT *8

Průběhový čas – Ten muž PRÁVĚ NYNÍ již večeří ve svém domě.

Habiendo comido, nos sentimos mejor. TTT *9

Gerundium složené zde značí předčasnost. Nejdříve jsme se najedli – habiendo comido – a poté jsme se cítili lépe.

Estamos considerando comprar un nuevo automóvil. TTT *10

Průběhový čas nám zdůrazňuje, že dannou činnost konáme právě v tento okamžik – nyní zvažujeme koupi auta.

Překlad:
  1. Viděl jsem toho psa štěkat / Viděl jsem, jak ten pes štěká
  2. Čtu tuto knihu
  3. Řekl, že přijímá, co mu nabízeli, jelikož je bez ubytování
  4. Vždy si mi s pozdravem stěžuje na počasí
  5. Když dočetl tu knihu, koupil si novou
  6. Když jsem odcházel, ty jsi vcházel
  7. Ta žena právě zpívá
  8. Ten pán už večeří doma
  9. Poté, co jsme se najedli, jsme se cítili lépe
  10. Zvažujeme koupi nového auta


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Neosobní tvary sloves - infinitiv

Neosobní či neurčité tvary slovesa jsou ve španělštině tři – infinitiv, gerundium a příčestí. Vyznačují se tím, že se nedají ohýbat. Mohou fungovat jako jiné slovní druhy či vyjadřovat určité činnosti a stavy. V tomto článku se podíváme na infinitiv.

INTERMEDIATE

Neosobní tvary sloves - příčestí

Příčestí neboli participium má široké využití ať už v tvorbě pasivního rodu sloves nebo jako součást mnoha španělských časů nebo jednoduše může sloužit jako přídavné jméno. V tomto článku najdete vysvětlenou tvorbu příčestí, nepravidelnosti a užití.
PRE-INTERMEDIATE

Skupiny nepravidelných sloves

Vedle nepravidelných sloves jako TENER, HACER, HABER, ad. jsou i skupiny, které mají některé změny společné. V dnešním článku si je přiblížíme.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář