španělština zdarma

Neosobní tvary sloves - příčestí

INTERMEDIATE Vydáno dne 08.07.2016

Příčestí neboli participium má široké využití ať už v tvorbě pasivního rodu sloves nebo jako součást mnoha španělských časů nebo jednoduše může sloužit jako přídavné jméno. V tomto článku najdete vysvětlenou tvorbu příčestí, nepravidelnosti a užití.



Příčestí (Participio)

Narozdíl od infinitivu či gerundia, dalších dvou neosobních tvarů sloves, disponuje participium pravidelnými skloňovanými formami (abierto – abierta – abiertos – abiertas) a pravidelnostmi, resp. nepravidelnostmi (amar – amado, romper – roto). Nemá však složenou formu jako je infinitiv složený TTT *1 nebo složené gerundium TTT *2.

Narozdíl od jiných jazyků, jako například čeština či němčina, je ve španělštině jen příčestí minulé (trpné), v dřívějších fázích bylo i přítomné, které v dnešní španělštině vymizelo, bylo nahrazeno přídavnými, podstatnými jmény či předložkami. Příklady přítomného příčestí: abundante TTT *3, durante TTT *4, asistente TTT *5. Přítomné přčestí se tvořilo přidáním koncovek -ante (slovesa I. třídy), -ente (slovesa II. třídy) a -inte (slovesa III. třídy) ke kořeni slova.

Participia se v mnohém velmi přibližují přídavným jménům. Mohou tak figurovat, např. Mi bicicleta es rota. TTT *6 / Mi bicicleta es nueva TTT *7 Nemají záporné předpony jako přídavná jména: completo – incompleto TTT *8, některá slovesa však záporné tvary umožňují, např.: inutilizado TTT *9 od inutilizar – především taková, kde v infinitivu již záporná předpona je.

Tvorba

Participium se tvoří přidáním koncovek -ADO ke kořeni slov I. slovesné třídy (slovesa na -ar), popřípadě -IDO ke kořeni slov II. a III. třídy (slovesa na -er a -ir)

<center>Infini­tivo</center> <center>Parti­cipio</center>
<center>amar</cen­ter> <center>amado</cen­ter>
<center>comer</cen­ter> <center>comido</cen­ter>
<center>hablar</cen­ter> <center>habla­do</center>
<center>tener</cen­ter> <center>tenido</cen­ter>
<center>punir</cen­ter> <center>punido</cen­ter>
<center>salir</cen­ter> <center>salido</cen­ter>
<center>ir</center> <center>ido</cen­ter>
<center>comprar</cen­ter> <center>compra­do</center>

Následující slovesa mají nepravidelné příčestí:

<center>Infini­tivo</center> <center>Parti­cipio</center>
<center>ver</cen­ter> <center>visto</cen­ter>
<center>poner</cen­ter> <center>puesto</cen­ter>
<center>volver</cen­ter> <center>vuelto</cen­ter>
<center>abrir</cen­ter> <center>abier­to</center>
<center>cubrir</cen­ter> <center>cubier­to</center>
<center>decir</cen­ter> <center>dicho</c­enter>
<center>escri­bir</center> <center>escri­to</center>
<center>morir</cen­ter> <center>muerto</cen­ter>
<center>romper</cen­ter> <center>roto</cen­ter>
<center>satis­facer</center> <center>satis­fecho</center>
<center>hacer</cen­ter> <center>hecho</c­enter>
<center>resol­ver</center> <center>resuel­to</center>

a k daným slovesům pochopitelně složeniny, jako jsou: compuesto, descubierto, envuelto, descrito, ad.

Jsou však i slovesa, která mají pravidelné i nepravidelné tvary příčestí. freir – freído/frito proveer – proveído/provisto imprimir – imprimido/impreso

Používáme-li participio od těchto sloves ve složených časech, není zde žádný rozdíl, avšak v poslední době se stále více preferuje nepravidelný tvar: Has frito la chuleta? TTT *10 Has freído la chuleta? TTT *11

Jako přídavné jméno se využívá spíše nepravidelný tvar frito: La chuleta ya está frita. TTT *12

Jako adjektiva se dnes používají dřívější nepravidelné tvary příčestí.Daná slovesa tvoří participium pravidelně. Někdy se může význam původního, nepravidelného, a dnešního, pravidelného, příčestí lišit, například: nato TTT *13 – nacer TTT *14 – dnes nacido TTT *15 concluso TTT *16 – concluir TTT *17- dnes concluido TTT *18 incluso TTT *19 – incluir TTT *20 – dnes incluido TTT *21 convicto TTT *22 – convencer TTT *23 – dnes convencido TTT *24 poseso TTT *25 – poseer TTT *26 – dnes poseído TTT *27

Příklady použití:

Jako přídavné jméno: Una chuleta frita. TTT *28 La puerta está abierta. TTT *29 Tengo dos libros leídos. TTT *30

Ve složených slovesných tvarech: No he hablado de él. TTT *31 Mi amiga me lo había dicho. TTT *32 Habría comido todo. TTT *33

Překlad:
 1. haber hablado
 2. habiendo hablado
 3. přídavné jméno oplývající, bohatý, hojný
 4. přídavné jméno trvající,předložka během, při
 5. podstatné jméno asistent, pomocník, přídavné jméno asistující, přítomný
 6. Mé kolo je rozbité
 7. Mé kolo je nové
 8. kompletní – nekompletní
 9. znehodnocený
 10. Usmažil jsi tu kotletu?
 11. Usmažil jsi tu kotletu?
 12. Kotleta je již usmažená
 13. rozený, nadaný
 14. narodit se
 15. narozený
 16. uzavřený, skončený
 17. ukončit, uzavřít
 18. dokončený, dodělaný
 19. připojený, přiložený
 20. připojit, obsahovat
 21. obsažený, zahrnutý
 22. usvědčený
 23. přesvědčit, přemluvit
 24. přesvědčený
 25. posedlý
 26. ovládat
 27. posedlý, ovládaný
 28. smažená kotlata
 29. Dveře jsou otevřené
 30. Mám dvě přečtené knihy
 31. Nemluvil jsem o něm
 32. Má kamarádka mi to řekla
 33. Byla by snědla všechno


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Neosobní tvary sloves - infinitiv

Neosobní či neurčité tvary slovesa jsou ve španělštině tři – infinitiv, gerundium a příčestí. Vyznačují se tím, že se nedají ohýbat. Mohou fungovat jako jiné slovní druhy či vyjadřovat určité činnosti a stavy. V tomto článku se podíváme na infinitiv.

INTERMEDIATE

Neosobní tvary sloves - gerundium

Dalším neosobním tvarem sloves je tzv. gerundium, které v češtině sice nemáme, můžeme ho nalézt ale v jiných jazycích, především z latiny vycházejících románských, ale mimo jiné například i v angličtině.
STARTER

Přídavná jména

Test k procvičení shody rodu a čísla u přídavných jmen.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář