španělština zdarma

Neosobní tvary sloves - infinitiv

PRE Vydáno dne 10.07.2016

Neosobní či neurčité tvary slovesa jsou ve španělštině tři – infinitiv, gerundium a příčestí. Vyznačují se tím, že se nedají ohýbat. Mohou fungovat jako jiné slovní druhy či vyjadřovat určité činnosti a stavy. V tomto článku se podíváme na infinitiv.Infinitiv (Infinitivo)

Infinitiv (někdy též neurčitek) nevyjadřuje osobu (já, Vy, ony,…), číslo (jednotné-množné), způsob (oznamovací, rozkazovací, spojovací, podmiňovací) ani čas (přítomný, budoucí, minulý,…). Jedinou věcí, kterou vyjadřuje, je rod – činný a trpný, př. ABANDONAR TTT *1 x SER ABANDONADO TTT *2 . Infinitiv není nijak obtížná látka, tento článek je spíše shrnutím než výkladem, protože toho není mnoho k vysvětlování.

Dělí se na :

 • jednoduchý a
 • složený (minulý)

Jednoduchý je v základním tvaru – ABANDONAR, COMER, PUNIR (zakončení podle slovesné třídy: -AR, -ER, -IR)

Složený infinitiv se tvoří z příčestí daného slovesa a infinitivu slovesa haber: HABER ABANDONADO, HABER COMIDO, HABER PUNIDO (HABER + -ADO, -IDO)

 • Složený infinitiv se vyskytuje obvykle po slovech citového a smyslového vnímání. Vyjadřuje předčasnost, minulost, přání, která se neuskutečnila. Jeho výskyt není tak častý jako jednoduchý infinitiv.

Viditelný rozdíl můžeme vidět u následujících vět:

Siento no poder venir al trabajo. TTT *3

Lituji, že právě v tuto dobu nemohu přijít do práce. Ovšem mohl bych tam jít, je to v mé vůli.

Siento no haber podido venir al trabajo. TTT *4

Složený (minulý) infinitiv označuje předčasnost/ne­uskutečněné přání. Nemohl jsem do práce a už to nezměním, už se to stalo a nyní s tím nic nenadělám.

 

Funkce:

Infinitiv funguje v podstatě stejně jako v češině.

 • V neosobních vazbách figurující jako podstatné jméno. Es conveniente elegir TTT *5 Es necesito ejecutar TTT *6 Es bueno saber TTT *7
 • Jako předmět vyjadřující činnost (zpravidla po fázových, způsobových slovesech a některých dalších slovesech) Tendré que irme. TTT *8 No podría fumar. TTT *9
 • Po slovesech smyslového vnímání. La oyeron telefonear. TTT *10 Siento ser abandonado. TTT *11
 • Po slovese hacer (vyjadřuje zpravidla činnosti, časuje se sloveso hacer). hacer esperar TTT *12 , hacer llorar TTT *13
 • Při krácení vět. V češtině se tento jev neobjevuje, více tedy v článku Krácení vět infinitivem
 • Zákazy, příkazy, výkřiky, otázky. ¿qué hacer? TTT *14 , no fumar TTT *15 , fumar prohibido TTT *16 , hijos, ¡mover! TTT *17
 • Předložkové vazby, tzn. slovesa vyskytující se s předložkou, které se vážou s infinitivem. Aprendimos a pronunciar TTT *18 , iría a trabajar, TTT *19 , me olvidé de venir TTT *20

K infinitivu se mohou připojovat zájmena:

 • Siento no poder verla. (namísto Siento que la no pueda ver.) TTT *21

Zpodstanělý infinitiv

Stejně jako v jiných jazycích (francouzština, němčina, angličtina, aj.), i španělština nabízí možnost zpodstatnění infinitivu. V češtině je takové slovo vyjádřeno podstatným jménem slovesným, např: číst – čtení, pracovat – pracování, pohybovat se – pohybování se

Ve španělštině nedochází k žádné úpravě slova: leer – el leer TTT *22 , trabajar – el trabajar TTT *23 , moverse – el moverse TTT *24

Takovéto “podstatné jméno”, které vzniklo, má VŽDY mužský rod. Zpodstatnit se dají i zvratná slovesa (viz moverse)

Určité zpodstatnělé infinitivy nabyly plnohodnotného významu, nevyjadřují tedy slovesné podstatné jméno, ale klasické podstatné jméno, např. cantar – el cantar TTT *25 poder – el poder TTT *26

   
Překlad:
 1. opustit
 2. být opuštěný
 3. Lituji, že nemohu přijít do práce.
 4. Lituji, že jsem nemohl přijít do práce.
 5. Je vhodné zvolit
 6. Je nutné vykonat
 7. Je dobré vědět
 8. Budu muset odejít.
 9. Nemohl by kouřit.
 10. Slyšeli ji telefonovat
 11. Cítím se být opuštěn.
 12. nechat čekat
 13. rozplakat
 14. Co dělat?
 15. nekouřit
 16. kouřit(kouření) zakázáno
 17. Děti, jdeme(pohyb)!
 18. učili jsme se vyslovovat
 19. šel bych pracovat
 20. zapomněl jsem přijít
 21. Je mi líto, že ji nemohu vidět
 22. číst – čtení
 23. pracovat – pracování
 24. pohybovat se – pohybování se
 25. zpívat – zpěv
 26. moci – moc, síla


Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Neosobní tvary sloves - gerundium

Dalším neosobním tvarem sloves je tzv. gerundium, které v češtině sice nemáme, můžeme ho nalézt ale v jiných jazycích, především z latiny vycházejících románských, ale mimo jiné například i v angličtině.
INTERMEDIATE

Neosobní tvary sloves - příčestí

Příčestí neboli participium má široké využití ať už v tvorbě pasivního rodu sloves nebo jako součást mnoha španělských časů nebo jednoduše může sloužit jako přídavné jméno. V tomto článku najdete vysvětlenou tvorbu příčestí, nepravidelnosti a užití.
ALL LEVELS

Krácení vět pomocí infinitivu

Vyzkoušejte si, jak ovládáte zkracování vět pomocí infinitivu na následujících osmi větách. Dodržujte přesné znění zadání.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář