španělština zdarma

Subjuntivo #1a Prézens - tvary

PRE Vydáno dne 20.12.2022

V předchozím čísle jsme se se subjuntivem seznámili a v tomto čísle si objasníme tvorbu jeho sloves v přítomném čase.Úvod

Nedělejte si starosti – neexistují nebo se již nepoužívají úplně všechny kombinace slovesných způsobů (oznamovací, rozkazovací, podmiňovací, spojovací) a časů. V praxi se ve spojení se subjuntivem setkáte s těmito kombinacemi:

 • subjuntiv přítomného času (presente de subjuntivo TTT *1)
 • subjuntiv imperfekta (imperfecto de subjuntivo TTT *2)

Složené časy nás nemusejí děsit, neboť se vždy jedná o v některém výše zmíněném čase vyčasovaném (pomocném) slovese HABER TTT *3 a připojením stálého a neměnného příčestí významového slovesa (v pravidelných tvarech zakončeno na -ADO TTT *4 nebo -IDO TTT *5 ). U těchto složených časů se tedy opět bavíme pouze o vyčasování slovesa haber v některém z dvou výše uvedených časů ve spojovacím způsobu a tradičním připojení zmíněného příčestí („hablado“). Vzniknou nám tak tyto kombinace:

 • subjuntiv předpřítomného času (pretérito perfecto compuesto de subjuntivo),
 • subjuntiv předminulého času (pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo).

Ojediněle také najdeme subjuntiv v průběhovém vyjádření přítomného času (tedy pomocné sloveso estar + -ando / -iendo TTT *6, a to z toho důvodu, že nás nějaká okolnost „donutí“ přejít z indikativu do subjuntivu:

A mi me sigue preocupando la situación de insomnio, ya que yo quiero dormir más horas y además de los síntomas de pesadez de cabeza y atontamiento que no se van y me hacen estar pendiente de ello todo el día. ¿Son normales estas sensaciones con lo que he estado tomando o es más bien fruto del cansancio? Me preocupa mucho el que no esté durmiendo, no quiero que me afecte la salud. TTT *7.

Ve výše uvedeném příkladě je více zajímavých jevů. Třeba něco, co v angličtině známe jako předpřítomný průběhový čas („I have been taking pills“). V obou jazycích použitím gerundia zdůrazňujeme průběh. Lo que he estado tomando znamená to, co už nějaký čas beru, třebaže nikoli zrovna v okamžiku vyřčení této věty, ale v tomto období, kdy jsem zrovna nemocen. TTT *8 A tedy estoy tomando znamená beru (prášky) a he estado tomando znamená (už nějaký čas) beru prášky. Pravidla pro použití průběhu (gerundia) nebo „neprůběhu“ však nejsou ve španělštině tolik striktní a jednoznačná jako v angličtině.

Budoucí subjuntiv (a to i složený) se s výjimkou textů právnického zaměření nepoužívá. Je velmi podobný subjuntivu imperfekta a při případném setkání se s ním jej zaručeně poznáte. Zapamatujme si dvě zajímavosti ohledně subjuntivu:

Ohledně tvarů naprosto kteréhokoli slovesa v naprosto kterémkoli čase v subjuntivu platí shodnost tvaru první a třetí osoby jednotného čísla. Tyto tvary jsou tedy totožné a jedině z kontextu lze poznat, zda mluvíme o mně (1. osoba) či o ní, něm nebo o Vás=vykání jedné osobě (3. osoba).

Tvary sloves subjuntivu odvozujeme od některého nám již známého tvaru času v indikativu. Použijeme tedy část slovesa určité osoby v určitém čase v indikativu a připojíme k ní koncovku. Tím vznikne tvar subjuntivu. Proto jsou tvary podobné (zní nám povědomě) a intuitivní.

Tvoříme subjuntiv v přítomném čase

Presente de subjuntivo je základní, častý a nejjednodušší tvar. Kořen tvaru je vždy odvozen od tvaru první osoby v indikativu. U koncovek dochází k prohození za koncovky od „opačné třídy“ takto:

 • slovesa zakončená na -AR budou mít koncovky od -ER,
 • slovesa zakončená na -ER nebo -IR budou mít koncovky od -AR.

To vše s jedinou, již zmíněnou výjimkou: první osoba jednotného čísla bude stejná jako třetí.

Připomeňme:

Koncovky od sloves -AR v indikativu jsou: -o, -as, -a, -amos, áis, -an TTT *9

Koncovky od sloves -ER v indikativu jsou: -o, -es, -e, -emos, éis, enTTT *10

Tudíž naše upravené koncovky pro subjuntiv budou znít:

Koncovky od sloves -AR v subjuntivu jsou: -e, -es, -e, -emos, -éis, -en TTT *11

Koncovky od sloves -ER nebo -IR v subjuntivu jsou: -a, -as, -a, -amos, -áis, -an TTT *12.

Udělejme si nyní pořádek o pravidelnosti a jednoduchosti tvarů v přítomném čase tím, že si slovesa rozdělíme do čtyř úrovní dle složitosti.

1. Slovesa naprosto pravidelná

U těchto kousků nás nepřekvapí vůbec nic, můžeme mechanicky odtrhnout -AR, -ER, -IR a vesele připojit opačnou koncovku dle pravidel výše.

Slovesa zakončená na -AR: llamar TTT *13, soplar TTT *14, quitar* TTT *15 a další..

Slovesa zakončená na -ER: romper TTT *16, comprender TTT *17 a další…

Slovesa zakončená na -IR: subir TTT *18 a další… Sloves zakončených na -IR je ve španělštině všeobecně méně.

*Více o významu slovesa quitar zde.

2. Slovesa mírně nepravidelná

Do této kategorie zařaďme všechna slovesa, která jsou nepravidelná jen tím, že mají v indikativu nepravidelnou první osobu. Tato slovesa by nás již neměla překvapit a i když jsme ještě nikdy subjuntivní tvar od některého netvořili (ale známe-li jeho tvary v indikativu), tento subjuntivní tvar intuitivně a určitě i korektně vytvoříme. Příklady takových sloves:

Poner TTT *19 má tvary: ponga, pongas, ponga, pongamos, pongáis, pongan.

Caber TTT *20 má tvary: quepa, quepas, quepa, quepamos, quepáis, quepan.

Conocer TTT *21 (a všechna zakončená na -CER, -CIR) má tvary: conozca, conozcas, conozca, conozcamos, conozcáis, conozcan)).

Reír TTT *22 má tvar: ría, rías, ría, riamos, riáis, rían.

Tener TTT *23 má tvar: tenga, tengas, tenga, tengamos, tengáis, tengan. Též pro jeho odvozeniny vzniklé přidáním předpony (Detener, Sostener aj.)

Venir TTT *24 má tvar: venga, vengas, venga, vengamos, vengáis, vengan. Též platí pro jeho odvozeniny vzniklé přidáním předpony (Provenir aj.)

• Patří sem dokonce i estar TTT *25, nabývajíc tvarů: esté, estés, esté, estemos, estéis, estén. Jeho nepravidelností není nic jiného než přízvuk, který i v indikativu je kupodivu vždy (kromě 1. osoby mn. č.) na poslední slabice…

• Podle podobné logiky potom i dar TTT *26, nabývajíc tvarů: dé, des, dé, demos, deis, den. Nepravidelnost spočívá opět v přízvučnosti na „poslední“ slabice, což je samozřejmé, když se jedná o jednoslabičné slovo. Rozdíl ve výslovnosti od předložky de TTT *27 není žádný, pravopisný rozdíl spočívající v akcentaci „e“ již naznačuje, že se jedná právě o subjuntivní tvar slovesa dar.

3. Slovesa středně nepravidelná

Mezi takováto slovesa patří exempláře těch, které se pojí s nepravidelností složitější než pouze již známá nepravidelná první osoba jednotného čísla v oznamovacím způsobu (dle kategorie výše). Kromě té zahrneme v těchto slovesech také změny typu E→IE a O→UE, jakož i změny ortografické (pravopisné). Subjuntiv ale vždy „přejímá“ nepravidelnost sloves z indikativu:

Např. pensar TTT *28 má tvary: piense, pienses, piense, pensemos, penséis, piensen. TTT *29

Např. jugar TTT *30 má tvary: juegue, juegues, juegue, juguemos, jugis, jueguen. TTT *31

Např. dormir TTT *32 má tvary: duerma, duermas, duerma, durmamos, durmáis, duerman. TTT *33

Např. volar TTT *34 má tvary: vuele, vueles, vuele, volemos, voléis, vuelen. TTT *35

Např. sentir TTT *36 má tvary: sienta, sientas, sienta, sintamos, sintáis, sientan. TTT *37

Všechna slovesa zakončená na -EDIR, např. medir TTT *38 má tvary: mida, midas, mida, midamos, midáis, midan. TTT *39

Doplňme též sentar TTT *40 má tvary: siente, sientes, siente, sentemos, sentéis, sienten.

Např. aplicar TTT *41 má tvary: aplique, apliques, apliqu*e, apliqu*emos, apliquéis, apliquen. TTT *42

Např. lanzar TTT *43 má tvary lance, lances, lance, lancemos, lancéis, lancen. TTT *44

Procvičte si nepravidelnost na následujících slovesech – pod symbolem TTT *45 naleznete správné řešení a jeho odůvodnění:

QUERER (chtíti) TTT *46, FREGAR (umýt) TTT *47, PODER (moci) TTT *48, ESFORZAR (namáhat) TTT *49, COMENZAR (začít) TTT *50, TRADUCIR (překládat) TTT *51. IMPEDIR (znemožnit) TTT *52

4. Slovesa naprosto nepravidelná

Lze se setkat i se slovesy, jejichž odvození od první osoby je málo zřetelné. Tyto na prstech jedné ruky jistě spočitatelné exempláře je zkrátka nutné se naučit zpaměti. Jde o slovesa:

ir TTT *53 má tvary: vaya, vayas, vaya, vayamos, vayáis, vayan.

haber TTT *54 má tvary: haya, hayas, haya, hayamos, hayáis, hayan. Speciální existenční tvar HAY v subjuntivu vždy přebírá tvar třetí osoby jednotného čísla daného času. Zde bude tedy mít tvar HAYA.

ser TTT *55 má tvary: sea, seas, sea, seamos, seáis, sean.

Conclusiones clave

• Tvary subjuntivu v přítomném čase se odvozují od první osoby jednotného čísla a přebírají s sebou veškeré nepravidelnosti (někdy tvoří i nepravidelnost novou, např. dormir)

• Tvary jsou jednoduché a intuitivní a i mezi nepravidelnostmi jsme nalezli pravidla.

Zapomněl jsem na nějaké zajímavé sloveso nebo kategorii? Zanechte svůj komentář dole pod článkem ⬇⬇ nebo na fóru a zeptáte se na to, co vás o subjuntivu zajímá.

Překlad:
 1. Z počátků studia zajisté znáte přítomný čas oznamovacího způsobu jako „presente de indicativo“.
 2. Znáte jako „imperfecto de indicativo“.
 3. V prézentu he, has, ha, hemos, habéis, han; v imperfektu había, habías, había, habíamos, habíais, habían
 4. U infinitivu zakončených na -AR, např. hablAR → hablADO
 5. U infinitivů zakončených na -ER, -IR, např. comER → comIDO či vivIR → vivIDO
 6. Jak známe z angličtiny I read × I am reading.
 7. Neustále mě tíží problém s nespavostí, poněvadž chci spát více hodin a navíc ještě ty příznaky nevolnosti od hlavy a malátnosti, které neberou konce a nutí mě se jimi den co den zabývat. Děje se to běžně v souvislosti s tím, co užívám, nebo je to spíše výsledek únavy? Dělá mi hodně starostí TO, ŽE NESPÍM, nechci, aby mi to ovlivnilo zdraví. (Dotaz pacienta z poradny)
 8. Srov. angličtina: „I am reading a book“ také nutně neznamená, že tu knihu čtu teď v okamžiku vyřčení této věty, ale že ji mám zrovna rozečtenou. Říci „I read Harry Potter“ by odkazovalo na to, že Harryho čtu často, tu první díl, tu vězně z Azkabanu.
 9. hablO, hablAS, hablA, hablAMOS, hablÁIS, hablAN
 10. coO, comES, comE, comEMOS, comÉIS, comEN
 11. hablE, hablES, hablE, hablEMOS, hablÉIS, hablEN
 12. comA, comAS, comA, comAMOS, comÁIS, comAN
 13. volat
 14. foukat, vanout
 15. sejmout, odstranit, dát pryč
 16. zničit, zlomit
 17. rozumět, chápat
 18. vylézt, nastoupit, jít nahoru
 19. položit, dát, 1. os. indikativu = PONGO
 20. vlézt se někam, 1. os. indikativu = QUEPO
 21. znát, 1. os. indikativu = CONOZCO
 22. smát se, usmívat, 1. os. indikativu = RÍO
 23. míti, 1. os. indikativu = TENGO
 24. přijet, dorazit směrem k předmětu tohoto slovesa, 1. os. indikativu = VENGO
 25. být (přechodně), nacházet se, 1. os. indikativu = ESTOY
 26. dát, 1. os. indikativu = DOY
 27. z, od
 28. myslet
 29. Přebírá nepravidelnost E→IE
 30. hrát (si)
 31. Přebírá nepravidelnost U→UE a nepravidelnost pravopisnou, kdy potřebu vyslovovaného [ge] zajistíme v psané podobě ve španělštině jediným způsobem, kterým je GUE
 32. spát
 33. Tato zcela jedinečná nepravidelnost, podobně jako u slovesa SENTIR níže, vznikla dalším „rozvojem“ či „překroucením“ původní nepravidelnosti z indikativu. Jde tedy o nepravidelnost typu O→UE→U.
 34. létat
 35. Nepravidelnost typu O→UE
 36. cítit
 37. Indikativ E→IE, subjuntiv IE→I.
 38. měřit
 39. Nepravidelnost typu E→I
 40. posadit; obvykle užívané ve zvratné podobě sentarse
 41. přiložit, nanést, aplikovat, použít, upotřebit
 42. A to ze stejného ortografického, pravopisného důvodu jako výše zmíněné JUGAR. Neb vyslovované [ke] nelze ve španělštině napsat jinak než právě QUE.
 43. hodit, vypustit, vystřelit,..
 44. Důvod je opět ortografický, a sice ten, že použití písmene „Z“ je historicky mladší, bylo jím kdysi nahrazeno písmeno „ç“, a tedy tam, kde to lze, „Z“ nahrazujeme obyčejným „C“.
 45. žárovky
 46. E→IE dle modelu „pensar“: quiera, quieras, quiera, queramos, queráis, quieran
 47. E→IE dle modelu „pensar“ a zároveň GA→GUE dle modelu „jugar“: friegue, friegues, friegue, freguemos, freguéis, frieguen
 48. O→UE dle modelu „volar“: pueda, puedas, pueda, podamos, podáis, puedan
 49. Z→C dle modelu „lanzar“ a navíc O→UE dle modelu „poder“: esfuerce, esfuerces, esfuerce, esforcemos, esforcéis, esfuercen
 50. Z→C dle modelu „lanzar“ a navíc E→IE dle modelu „pensar“: comience, comiences, comience, comencemos, comencéis, comiencen
 51. Z→ZC dle modelu „conocer“: traduzca, traduzcas, traduzca, traduzcamos, traduzcáis, traduzcan
 52. E→I dle modelu „medir“: impida, impidas, impida, impidamos, impidáis, impidan; je to vlastně PEDIR (žádat) s předponou IM-
 53. jet, jít
 54. pomocné sloveso k tvoření složených, zde předpřítomného/mi­nulého složeného času
 55. být


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Subjuntivo #0 Úvod

Subjuntiv je vedle kondicionálu, indikativu a imperativu čtvrtým a češtině (překvapivě nikoliv však angličtině) slovesným způsobem neznámým. V románských jazycích je však nepostradalným a je třeba se ho naučit správně používat. K tomu nám poslouží tento seriál.

STARTER

Přítomný čas pravidelných sloves

Prézens indikativu, neboli přítomný čas oznamovacího způsobu, je nejpoužívanějším časem téměř v každém jazyce. Dokazuje to i španělština. Slovesa se dělí do tří tříd, které se vyvinuly z latinského jazyka. Každá třída má specifické koncovky. Jak se přítomný čas tvoří a jak funguje je vysvětleno v tomto článku.
ALL LEVELS

Zvratná slovesa

Test na zvratná slovesa. Podle příkladu doplňte vhodně vyčasované zvratné sloveso. Pozor na nepravidelná slovesa nebo slovesa se změnou kmenové samohlásky, resp. souhlásky, pozor na vazby s infinitivy a rozkazy.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář