španělština zdarma

Falsos amigos en alemán #1

INTERMEDIATE Vydáno dne 02.03.2022

Již jsme si probrali několik slov, takzvaných „falešných přátel“, která se mohou plést pro jejich podobnost v obou jazycích, v angličtině. Dnes se podíváme na některá zrádná slova v němčině.ALTALTO

Německý výraz ALT je adjektivum s významem starý a díky tomu, že je velmi podobný španělskému adjektivu ALTO, může dojít ke špatné interpretaci. Španělský výraz ovšem znamená vysoký.

Přídavnému jménu “starý” ve španělštině nejlépe odpovídá VIEJO

 • Este es el edificio más alto de la ciudad. TTT *1
 • Als ich geboren wurde, mein Großvater war schon sehr alt. TTT *2 = Cuando nací, mi abuelo ya era muy viejo.

_____________­________________________­________________________­_________

ARTARTE

Německé ART má pramálo společného se španělským slovem ARTE. V prvním jazyce znamená druh, typ, v tom druhém to je umění

Pro “druh” je ve španělštině internacionální slovo TIPO nebo také CLASE

 • Estoy seguro que se interesa por el arte TTT *3
 • Welche Arten des Wohnens bevorzugst du? TTT *4 = ¿Qué tipos de vivienda prefieres?

_____________­________________________­________________________­_________

BALANCEBALANCE

Další dvojicí jsou homografy. Německý výraz BALANCE znamená (stejně jako v češtině) balanc, rovnováha, kdežto španělská verze BALANCE má ekonomický význam bilance, rozvaha

Pokud budeme španělsky vyjadřovat “rovnováhu”, pak použijeme slovo EQUILIBRIO

 • Tiene una balance muy extraña: visitaba tres cervecerías al día. TTT *5
 • Du bist entweder in Balance oder nicht. TTT *6 = O estás en equilibrio o no lo estás.

_____________­________________________­________________________­_________

DESSERTDESIERTO

Někdy se v začátcích může plést dvojice německého DESSERT, což je i u nás dezert, a španělského DESIERTO s významem poušť

Pro slovo “dezert” máme ve španělštině výraz POSTRE

 • La Antártida es de hecho un desierto de hielo. TTT *7
 • Nach dem dritten Gang kommt noch ein Dessert. TTT *8 = Después del tercer plato viene todavía un postre.

_____________­________________________­________________________­_________

DIRIGENTDIRIGENTE

Zatímco německé DIRIGENT je dirigent, který stojí v čele orchestru, španělské DIRIGENTE je označení vedoucí nebo vůdce nějaké skupiny, spolku, atd.

Pro “dirigenta” ve španělštině máme slovní spojení DIRECTOR DE ORQUESTA

 • Che Guevara era siempre una persona dirigente. TTT *9
 • Er begann wie ein Geiger und jetzt ist er ein Dirigent. TTT *10 = Empezó como violinista y ahora es director de orquesta.

_____________­________________________­________________________­_________

FAMOSFAMOSO

Německý výraz FAMOS označuje něco famózního, báječného. Ve španělštině v hovorové řeči tomu může být také tak, ale obvykle se s výrazem FAMOSO setkáváme jako s proslulý nebo známý

“Báječný” nebo “famózní” můžeme (pomineme-li hovorové famoso) španělsky vyjádřit například výrazem ESTUPENDO

 • Julio Iglesias es el cantente más famoso de España. TTT *11
 • Das ist doch ganz famos! TTT *12 = Eso está, no obstante, muy estupendo!

_____________­________________________­________________________­_________

GYMNASIUMGIMNASIO

Jelikož máme s německým jazykem společnou historii (Rakousko-Uhersko), máme i mnoho společných výrazů v jazyce. Dalším takovým je GYMNASIUM, které označuje typ střední školy – gymnázium. Španělská verze má se střední školou pramálo společného, protože GIMNASIO znamená tělocvična

Ve Španělsku mají jiný systém vzdělávání, proto “gymnáziu” může odpovídat několik výrazů, např. INSTITUTO nebo LICEO

 • Debes ir al gimnasio al menos dos veces por semana. TTT *13
 • Im Mai hast du die Aufnahmeprüfung fürs Gymnasium. TTT *14 = En mayo tienes el examen para entrar en el instituto.

_____________­________________________­________________________­_________

HORRENDHORRENDO

Vedle německého výrazu HORREND s významem horentní, enormní je ve španělštině slovo podobně vypadající – HORRENDO, ale se zcela jiným významem – hrůzostrašný, ošklivý

Pro “horentní” bychom ve španělštině sáhli nejspíše po výrazu ENORME, případně INMENSO

 • La película nueva basada en libro de Stephen King es extraordinariamente horrenda. TTT *15
 • Die Kosten für dieses Haus sind horrend. TTT *16 = Los costes de esta casa es enorme.

_____________­________________________­________________________­_________

INVESTIERENINVESTIR

Tato dvojice slov přímo nabádá k vzájemné shodě, ale není tomu tak. Německé INVESTIEREN díky příponě poukazuje na slovo cizího původu a má význam investovat. Španělské INVESTIR je odvozenina od slovesa vestir a znamená úvést do úřadu

Pro “investovat” se používá zcela jiného slovesa, a sice INVERTIR

 • El presidente actual le investirá como presidente en ábril 2022. TTT *17
 • Es ist nötig in die Ausbildung zu investieren. TTT *18 = Hay que invertir en educación.

_____________­________________________­________________________­________

KOLLEGIALCOLEGIAL

V němčině je výraz KOLLEGIAL přídavným jménem s významem kolegiální. Ve španělštině se jedná též o přídavné jméno COLEGIAL, ale s významem školský nebo vysokoškolský

Přídavné jméno “kolegiální” je ve španělštině SOLIDARIO

 • ¿Te gusta la vida colegial de Bilbao? TTT *19
 • Dasjenige Benehmen war nicht sehr kollegial. TTT *20 = Tal comportamiento no era muy solidario.

_____________­________________________­________________________­_________

LEERLEER

Opět tu máme dva homografy (stejně vypadající slova), která mají zcela jiné významy, ba dokonce nejsou ani stejnými slovními druhy. Německý výraz LEER znamená prázdný, jedná se tedy o přídavné jméno. A španělský výraz LEER je sloveso v infinitivu a znamená číst

“Prázdný” je ve španělštině například výraz VACÍO

 • ¿Dónde está Marianna? Está en su habitación. Está leyendo un libro. TTT *21
 • Das Haus blieb leer für sechs Jahre. TTT *22 = La casa permaneció vacía durante seis años.

_____________­________________________­________________________­_________

LABORLABOR

Další dvojice homografů nás může zmást daleko více. Německé podstatné jméno LABOR znamená laboratoř, kdežto španělské podstatné jméno LABOR znamená práce nebo činnost

Výraz “laboratoř” bychom ve španělštině vyjádřili jako LABORATORIO

 • Soy maestro. Mi labor en la escuela consiste en educar a estudiantes. TTT *23
 • Der wahnsinnige Erfinder hat seines Geheimlabors im Gebirge. TTT *24 El inventor loco tiene su laboratorio secreto en las montañas

_____________­________________________­________________________­_________

MANTELMANTEL

A další dva homografy. Německý MANTEL je výrazem pro plášť, například proti dešti. Španělský výraz MANTEL znamená ubrus

“Plášť” coby ekvivalent k německému Mantel je ve španělštině AB­RIGO

 • Si tienes una mesa de vidrio, tendrás que poner un mantel en la mesa. TTT *25
 • Er trägt einen schwarzen Mantel. TTT *26 = Lleva un abrigo negro.

_____________­________________________­________________________­________

MUNDMUNDO

MUND je německý výraz pro ústa. Vedlo toho španělské MUNDO znamená něco zcela jiného – svět

Pro “ústa” budeme používat ve španělštině slovo BOCA

 • No hay en el mundo ninguna mujer que me comprenda. TTT *27
 • Sie hatte einen wunderschönen roten Mund. TTT *28 = Tenía una hermosa boca roja.

_____________­________________________­________________________­________

PATRONEPATRONO

Německý výraz PATRONE by se někdy mohl plést se španělským výrazem PATRONO. V prvním případě se jedná o ženský rod a význam patrona, náboj, v případě druhém jde o význam patron. Nutno podotknout, že v němčině existuje také, již řídce používané der Patron TTT *29

Pro “náboj” či “patronu” máme ve španělštině výraz CARTUCHO

 • San Cristóbal, San Rafael y San Roque son conocidos como patrones del peregrino. TTT *30
 • Verbrannte Patronen lagten auf dem Boden. TTT *31 = Cartuchos quemados yacían en el suelo.

_____________­________________________­________________________­_________

PRESSEPRESA

Podobnost mezi německým výrazem PRESSE s významem tisk a španělským slovem PRESA může svádět k záměně, ovšem druhé znamená kořist

Pro “tisk” máme nemálo podobný výraz PRENSA

 • El león devoró a su presa. TTT *32
 • Der Verdächtige sprach mit der Presse. TTT *33 = El sospechoso hablo con la prensa.

_____________­________________________­________________________­_________

REFERENTREFERENTE

Ačkoliv je německé podstatné jméno REFERENT velmi podobné španělskému výrazu REFERENTE, první znamená, jako v češtině, referent a druhé je přídavné jméno s významem týkající se…

Pro “referenta” můžeme ve španělštině použít například slovíčka SECRETARIO, OFICIAL nebo FUNCIONARIO

 • Esos son problemas referentes a calentamiento global. TTT *34
 • Das ist mein Referent, Herr Czernik. TTT *35 = Este es mi secretario, señor Czernik.

_____________­________________________­________________________­_________

RESSORTRESORTE

Jako RESSORT můžeme v němčině rozumět resort coby úřad nebo také obor působnosti a v neposlední řadě z angličtiny i místo k trávení volného času. Ve španělštině výraz RESORTE znamená pružinu

Pokud se budeme bavit o rezortu coby “komplexu pro volný čas”, bude výraz španělsky také RESORT (jedná se o anglický internacionalis­mus), ale pokud se budeme bavit o významu “úřad”, pak použijeme slovo DEPARTAMENTO anebo “obor působnosti”, kde bude možné použít například slovo COMPETENCIA

 • Aquellas horquillas incorporan un resorte en la parte interna. TTT *36
 • Der erste Frau wird das Ressort übernehmen. TTT *37 = La primera mujer tomará el departamento.

_____________­________________________­________________________­_________

SAKKOSACO

I když to je málo pravděpodobné, dle statistik se chybuje i v interpretaci slov jako je německé SAKKO – sako a španělské SACO s významem pytel

Náš web se zaměřuje převážně na evropskou španělštinu, ale pro přehled si zde uveďme, že v americké španělštině existuje SACO jako výraz pro sako

“Sako” jako součást obleku je ve španělském znění CHAQUETA

 • No creía que tuviera nada en el saco. TTT *38
 • Unter dem Mantel hat er keines Sakko. TTT *39 = Bajo el abrigo no lleva chaqueta.

_____________­________________________­________________________­_________

TAPETETAPETE

Opět tu máme dva homografy a opět si nesou zcela odlišné významy. Německý výraz TAPETE je obdobný našemu – tapeta. Španělská verze TAPETE znamená menší ubrus, dečka, zpravidla ozdobné

Pro “tapetu” používáme většinou víceslovná spojení jako PAPEL PINTADO či PAPEL MURAL

 • Este mantel es muy grande. Haz el favor de traerme el tapete amarillo. TTT *40
 • An dieser Wand benutzen wir diese Tapete. TTT *41 = Para esta pared utilizamos este papel pintado.

_____________­________________________­________________________­_________

Překlad:
 1. Tohleto je nejvyšší budova ve městě.
 2. Když jsem se narodil, můj děda byl již velmi starý.
 3. Jsem si jistá, že se zajímá o umění.
 4. Jaké druhy bydlení preferuješ?
 5. Má velmi kuriózní bilanci: navštívil tři pivnice za den.
 6. Buď jsi v rovnováze nebo nejsi.
 7. Antarktida je vlastně ledová poušť.
 8. Po třetím chodu přijde ještě dezert.
 9. Che Guevara byl vždy vůdčí osobností.
 10. Začínal jako houslista a teď je dirigent.
 11. Julio Iglesias je neznámější španělský zpěvák.
 12. To je přece úplně skvělé!
 13. Do posilovny musíš chodit alespoň dvakrát týdně.
 14. V květnu máš přijímací zkoušku na gymnázium.
 15. Ten nový film na motivy Stephena Kinga je mimořádně hrůzostrašný.
 16. Náklady na tento dům jsou obrovské.
 17. Současný prezident ho uvede do úřadu v dubnu 2022.
 18. Je nutné investovat do vzdělání.
 19. Líbí se ti studentský život v Bilbau?
 20. Takové chování nebylo moc kolegiální.
 21. Kde je Marianna? Je ve svém pokoji. Čte si.
 22. Dům zůstal prázdný šest let.
 23. Jsem učitel. Má práce spočívá ve vzdělávání studentů.
 24. Ten šílený vynálezce má svou tajnou laboratoř v horách.
 25. Jestliže máš skleněný stůl, budeš ho muset prostřít ubrusem.
 26. Má na sobě černý plášť.
 27. Není na světě ženy, která by mě chápala.
 28. Měla překrásná červená ústa.
 29. patron, ochránce
 30. Svatý Krištof, Rafael a Roch jsou známi jako patroni poutníků.
 31. Na zemi se válely vypálené patrony.
 32. Lev sežral svou kořist.
 33. Podezřelý mluvil s tiskem.
 34. To jsou problémy týkající se globálního oteplování.
 35. To je můj referent, pan Černík.
 36. Ty vidlice mají ve vnitřku pružinu.
 37. Úřad převezme první žena.
 38. Nevěřil, že v pytlíku nic nemá.
 39. Pod tím pláštěm nemá žádné sako.
 40. Tenhle ubrus je moc velký. Přines mi prosím tu žlutou dečku.
 41. Na tuto zeď použijeme tuhle tapetu.


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Falsos amigos en inglés #1

Mnohdy se nám stane, že si díky znalosti více jazyků můžeme dopomoci ke slovu, které ve španělštině neznáme nebo naopak neznámé slovo můžeme díky znalosti jiných jazyků správně identifikovat (actor – herec). Na opačné straně spektra jsou ale „falešní přátelé“ – tj. slova, která jsou podobná či dokonce stejná, ale neznamenají totéž. V dnešním článku se podíváme na ta nejčastější, která se pletou svou podobností s angličtinou.

INTERMEDIATE

Falsos amigos en inglés #2

Pokračování falsos amigos de inglés, čili slov, která se velmi podobají anglickým, ale mají odlišné významy.

ALL LEVELS

Zvratná slovesa

Test na zvratná slovesa. Podle příkladu doplňte vhodně vyčasované zvratné sloveso. Pozor na nepravidelná slovesa nebo slovesa se změnou kmenové samohlásky, resp. souhlásky, pozor na vazby s infinitivy a rozkazy.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář